EUROPEES ARRESTATIEBEVEL PDF

0 Comments

//JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten. Europees arrestatiebevel translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. Dutch to English translation results for ‘Europees arrestatiebevel’ designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, .

Author: Kazragami Nilmaran
Country: Montenegro
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 25 June 2010
Pages: 248
PDF File Size: 2.8 Mb
ePub File Size: 18.39 Mb
ISBN: 708-3-91502-763-4
Downloads: 96707
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nigal

Indien een autoriteit van de uitvoerende lidstaat bevoegd is voor de opheffing van het voorrecht of de immuniteit, verzoekt de uitvoerende rechterlijke autoriteit onverwijld hierom.

Indien de uitvaardigende rechterlijke autoriteit niet weet wie de bevoegde uitvoerende rechterlijke autoriteit is, verricht zij de nodige naspeuringen, met name via de contactpunten van het Europees justitieel netwerk 8om de informatie te verkrijgen van de uitvoerende lidstaat. Tot overlevering op grond van een Europees aanhoudingsbevel kunnen leiden, onder de voorwaarden van dit kaderbesluit en zonder toetsing van de dubbele strafbaarheid van het feit, de navolgende strafbare feiten, indien daarop in de uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel staat met een maximum van ten minste drie jaar en zoals omschreven in het recht van de uitvaardigende lidstaat:.

The mechanism of the European arrest warrant is based on a high level of confidence between Member States. De uitvoerende rechterlijke autoriteit neemt, overeenkomstig haar nationaal recht, op verzoek van de uitvaardigende rechterlijke autoriteit of op eigen initiatief de voorwerpen in beslag die: Voor de in artikel 5 bedoelde situaties dient de uitvaardigende lidstaat de daarin bedoelde garanties te geven.

Expand all Collapse all. Consequently, a decision which, under the law of the Member State which instituted criminal proceedings, does not definitively bar further prosecution at national level in respect of certain acts does not constitute a procedural obstacle to the possible opening or continuation of criminal proceedings in respect of the same acts in one of the Member States of the European Union.

Dit kaderbesluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De instemming van de betrokken persoon met zijn overlevering kan te allen tijde, tot op het ogenblik van de overlevering, worden herroepen. The Framework Decision 1 on the European arrest warrant is designed to simplify and speed up surrender procedures between Member States: De lidstaten geven de Raad en de Commissie kennis van iedere in de tweede alinea bedoelde bestaande overeenkomst of regeling die zij willen blijven toepassen, binnen drie maanden na de ondertekening daarvan.

Wanneer een persoon wordt aangehouden op grond van een Europees aanhoudingsbevel, beslist de uitvoerende rechterlijke autoriteit of betrokkene in hechtenis blijft overeenkomstig het recht van de uitvoerende lidstaat. Its implementation may be suspended only in the event arrestqtiebevel a serious and persistent breach by one of the Member States of the principles set out in the Charter of Fundamental Rights.

Onverminderd lid 1 wordt een persoon die op grond van een Europees aanhoudingsbevel is overgeleverd, niet aan een derde staat uitgeleverd zonder toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de gezochte persoon heeft overgeleverd. De uitvoerende rechterlijke autoriteit beslist, binnen de termijnen en onder de voorwaarden die in dit kaderbesluit zijn gesteld, over de overlevering van de betrokkene. De lidstaten delen aan het secretariaat-generaal van de Raad en aan de Commissie de tekst mede van alle bepalingen waarmee zij hun verplichtingen uit hoofde van dit kaderbesluit in hun nationaal recht omzetten.

  KECILKAN FILE PDF

De gezochte persoon wordt gehoord door een rechterlijke autoriteit, bijgestaan door een andere persoon, die overeenkomstig het recht van de lidstaat van het verzoekende gerecht wordt aangewezen. Indien de uitvoerende lidstaat de gezochte persoon door omstandigheden buiten de macht van enige lidstaat niet binnen de in lid 2 gestelde termijn kan overleveren, nemen de uitvoerende arretsatiebevel de uitvaardigende rechterlijke autoriteit onmiddellijk wrrestatiebevel met elkaar op en wordt in onderlinge overeenstemming een nieuwe datum voor de overlevering vastgesteld.

Chapter 19 Volume P. De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan met het oog op een beslissing als bedoeld in lid 1 advies van Eurojust inwinnen 9.

Translate ‘Europees arrestatiebevel’ from Dutch to English

Alterations may be made to the description of the facts in the course of the proceedings and may describe more precisely or amend the ingredients of the offence. Artikel 13 Instemming met overlevering 1. Some months later, europses indictment against Mr Leymann and Mr Pustovarov stated that the serious drug trafficking offence concerned not amphetamines but hashish and had been committed between 15 and 26 February Iedere lidstaat deelt het secretariaat-generaal van de Euorpees mee welke rechterlijke autoriteit volgens zijn interne recht bevoegd is.

De gezochte persoon heeft te dien einde het arrestatisbevel zich door een raadsman te doen bijstaan; g de uitvoerende rechterlijke autoriteit die de gezochte persoon overgeleverd heeft, overeenkomstig lid 4 daartoe toestemming geeft. Gedaan te Luxemburg, 13 juni De lidstaten mogen de bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen die op het tijdstip van de aanneming van dit kaderbesluit van kracht zijn, blijven toepassen voorzover deze verder reiken dan arrestatiebevl doelstellingen van het kaderbesluit en ertoe bijdragen de procedures voor de overlevering van personen tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd verdergaand te vereenvoudigen of te vergemakkelijken.

Bekijk onze selectie van boeken over de Nederlandse politiek op politiekeboeken. Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten – Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit OJ L Onverminderd de toepassing daarvan in de betrekkingen tussen de lidstaten en derde staten, komen de bepalingen van dit kaderbesluit areestatiebevel 1 januari in de plaats van de overeenkomstige bepalingen van de terzake van uitlevering toepasselijke verdragen in de betrekkingen tussen de lidstaten:.

De rechterlijke autoriteit van de uitvoerende lidstaat, hierna “de uitvoerende rechterlijke autoriteit” genoemd, weigert de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel in de arrrestatiebevel gevallen:. The arrest warrant for Mr Pustovarov also mentioned two separate offences.

Europees Arrestatiebevel project

De uitvaardigende rechterlijke autoriteit kan het Europees aanhoudingsbevel toezenden op elke wijze die veilig is en die een schriftelijke melding oplevert en ten aanzien arrestatiebeel de uitvoerende lidstaat zich van de echtheid kan vergewissen. Deze signalering vindt plaats overeenkomstig artikel 95 van de Overeenkomst van 19 juni ter uitvoering van het op 14 juni te Schengen europfes Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.

  ELTIT MANO DE OBRA PDF

Artikel 30 Kosten 1. Artikel 7 Inschakeling van de centrale autoriteit 1. De lidstaten nemen de maatregelen die noodzakelijk zijn om uiterlijk op 31 december aan dit kaderbesluit te voldoen.

Daartoe verstrekt de uitvoerende rechterlijke autoriteit of de krachtens artikel 7 aangewezen centrale autoriteit de gegevens over de duur van de vrijheidsbeneming van de gezochte persoon op grond van de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel aan de uitvaardigende autoriteit op het tijdstip van de overlevering. De bedoelde datum mag niet later vallen dan 7 augustus OJ L Het Europees aanhoudingsbevel is een rechterlijke beslissing die door een lidstaat wordt uitgevaardigd met het oog op de aanhouding en de overlevering door een andere lidstaat van een persoon arrestatkebevel gezocht wordt met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf of maatregel.

Indien de gezochte persoon in de uitvoerende staat een voorrecht of immuniteit terzake van tenuitvoerlegging eugopees rechtsmacht geniet, beginnen de in artikel 17 bedoelde termijnen slechts te lopen indien en vanaf de datum waarop de uitvoerende rechterlijke autoriteit ervan in kennis is gesteld dat dit voorrecht of deze immuniteit is opgeheven. De uitvoerende rechterlijke autoriteit stemt overeenkomstig de volgende regels toe in de overlevering aan een andere lidstaat:.

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex. De uitvoerende rechterlijke autoriteit stemt overeenkomstig de volgende regels toe in de overlevering aan een andere lidstaat: Furthermore, if the arrestatoebevel judicial authority finds the information communicated by the issuing Member State to be insufficient to allow it to decide on surrender, it must request the authority which has issued the warrant to provide it with the necessary supplementary information as a matter of urgency.

De voorwaarden en de duur van de tijdelijke overbrenging worden in onderlinge overeenstemming tussen de uitvaardigende en de uitvoerende rechterlijke autoriteit vastgesteld. De gezochte persoon wordt overgeleverd niet later dan tien dagen na de definitieve beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel.

EUR-Lex Access to European Union law

Tot overlevering op grond van een Europees aanhoudingsbevel kunnen leiden, onder de voorwaarden van dit kaderbesluit en zonder toetsing van de dubbele strafbaarheid van het feit, de navolgende strafbare feiten, indien daarop in de uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel staat met een maximum van ten minste drie jaar en zoals omschreven in het recht van de uitvaardigende lidstaat: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten – Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit.

Unofficial document for media use, not binding on the Court of Justice. Voeg deze pagina arrestatiebvel aan LinkedIn.